அம்பாறை

கல்முனையில் நுகர்வோருக்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிறை குறைந்த பாண் மக்கள் விசனம்!

நிறை குறைந்த சுமார் 5 ஆயிரம் பாண்கள் தயாரித்து விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒரு பாணில் 110 கிராமை மீதப்படுத்தி