சிறப்புச் செய்திகள்

உலகில் முதன் முறையாக டெங்கு காய்ச்சலுக்கான தடுப்பூசி ; உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் அனுமதி

தடுப்பூசியை இலங்கையில் பயன்டுத்துவதற்குள்ள இயலுமை தொடர்பில் ஆராய்ந்து வருவதாக சுகாதார அமைச்சின்