செய்திகள்

மாகாண சபைகளின் அதிகாரங்களை பறிக்கின்ற அல்லது குறைக்கின்ற எந்தவொரு சட்ட மூலமும் அனுமதிக்க

எங்களுடைய ஆட்சிக் காலத்தில் மாகாண சபைகளின் அதிகாரங்களை பறிக்கின்ற அல்லது குறைக்கின்ற எந்தவொரு விஷேட அபிவிருத்தி சட்ட மூலமும் கிழக்கு மாகாண சபையில் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது

மட்டக்களப்பு மெதடிஸ்த மத்திய கல்லூரியில் முதன் முதலாக பாரம்பரிய தைப்பொங்கல் விழா

(விஜயரெத்தினம் ) மட்டக்களப்பு மெதடிஸ்த மத்திய கல்லூரியில் முதன் முதலாக பாரம்பரிய தைப்பொங்கல் விழா-2017