அம்பாறை

இராணுவத்தினரை துரத்தி துரத்தி அடித்த பெருமை மிக்கவர்கள் இக்கிராமா மக்கள்

கிராமத்தின் வளர்ச்சி பெயர் சொல்லும் அளவிற்கு முன்னேறாமல் இருப்பது அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் இந்த கிராமத்தில்