சிறப்புச் செய்திகள்

தம்பி சாபத்துக்கு ஆளாக போகிறாய்;நான் கூறியதை கேட்டிருந்தால் அவர் உயிருடன் இருந்திருப்பார்

சம்பந்தன் மாவைக்கு அரசியல் தெரியாது. சுமந்திரனுக்கு அறவே அரசியல் தெரியாது. இவர்கள் எல்லாரும் மக்களை ஏமாற்றுகிறார்கள்