காணொளிகள்

புலிகள் கருணா பிளவு - துரோகமும் போராளிகளின் முறியடிப்பும்...பாகம்- 11 நிராஜ் டேவிட்

கருணா விடயத்தில் கருணாவின் பலம் என்ன பலவீனம் என்ன என்று முதலில் கணிப்பிட்டார்கள் விடுதலைப் புலிகள்