வேலை வாய்ப்புகள்

அரசாங்க திணைக்களம் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களில் வேலை வெற்றிடங்கள்

மாகாணசபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி அமைச்சு,மாந்தை சோல்ட் லிமிடெட் மற்றும் இளைஞர் அலுவல்கள் மற்றும் திறன்கள் அமைச்சு ஆகியவற்றில் வேலை வெற்றிடங்கள் உள்ளன

இலங்கை கல்வி நிர்வாக சேவையில் வெற்றிடங்கள் ; விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளது

இலங்கை கல்வி நிர்வாக சேவையில் காணப்படும் 852 வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளது.

பதவி வெற்றிடங்கள் ; தகமை உள்ளோர் உடனே விண்ணப்பியுங்கள்

திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற்பயிற்சி அமைச்சு மற்றும் விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில்நுட்பவியல் அமைச்சு ஆகியவற்றில் பதவி வெற்றிடங்கள்