அம்பாறை

கிழக்கில் மூவின மக்களுக்கான நட்புறவினை ஏற்படுத்தும் கிரிக்கட் சுற்றுப் போட்டி

கிழக்கில் ஸ்பீட் T- 20 சம்பியன்ஷிப் கிரிக்கட் சுற்றுப் போட்டி சாய்ந்தமருது ஹீரோஸ் விளையாட்டுக் கழகம் மற்றும் பிமா விளையாட்டுக்