வேலை வாய்ப்புகள்

60 வயதுக்கு மேற்படாதவராக இருத்தல் வேண்டும். ; விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன

விண்ணப்பதாரிகள் குறிப்பிட்ட தரத்தில் 2017.03.24 ஆம் திகதிக்கு முன்னராக 05 வருட செயலூக்கம் மிக்கதும் திருப்திகரமானதுமான சேவைக் காலத்தைப் பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்

உயர் தரத்தில் ஆங்கிலம் தேவையில்லை..உடனே விண்ணப்பியுங்கள்...

விண்ணப்பதாரர் கணினி சொல் எழுத்தறிவு தொடர்பாக மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழிற்கல்வி ஆணைக்குழுவில் பதிவு செய்துள்ள நிறுவனமொன்றில் (Computer Application Assistant - NVQ Level 03 அல்லது

அரசாங்க திணைக்களம் மற்றும் தொழில் அமைச்சுக்களில் வேலை வெற்றிடங்கள்

இலங்கை மின்சார சபை மற்றும் கமத்தொழில் அமைச்சு ,பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு ஆகியவற்றில் வேலை வெற்றிடங்கள் உள்ளன