சிறப்புச் செய்திகள்

கிழக்கு மாகாணமே மதித்து நிற்கும் ஒர் ஆளுமை பண்டிதர் செல்லப்பா பூபாலபிள்ளை (படங்கள்)

ஆரையம்பதி என்ற ஊரில் அவதரித்த ஒர் அறிவார்ந்த ஆளுமை. பண்டிதர் செல்லப்பா பூபாலபிள்ளை, கிழக்கு மாகாணமே