வெளிநாட்டில் தொழில்புரியும் பெற்றோர்களின் பிள்ளைகளுக்கு புலமைப்பரிசில் திட்டம்

இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம்
 (வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு )
பதிவு செய்து கொண்டு வெளிநாட்டில் தொழில் புரியும் பெற்றோர்களின் பிள்ளைகளுக்கு புலமைப்பரிசில் வழங்கும் திட்டம்

  

  

மக்கள் மத்தியிலும் ஒற்றுமையும் சமாதானமும் ஏற்படவேண்டும் ! ஜோசப் இக்னேசியஸ்

Read More