கூட்டத்திற்கு ஊடகவியலாளர்களை அனுமதிக்க முடியாது என கூறியமைக்கான காரணம்யாது?காணொளி

மாவட்ட அபிவிருத்திக்குழு கூட்டத்திற்கு ஊடகவியலாளர்களை அனுமதிக்க முடியாது என கூறியமைக்கான காரணம்யாது ?என்ற வினாவுக்கு பதிலளிக்கின்றார் பிரதியமைச்சர் அமீரலி

 

 

கிழக்கில் பலவந்தமாக அபகரிக்கப்பட்ட விவசாய காணிகளை விடுவிக்க வேண்டும்

Read More