புலிகள் கருணா பிளவு - துரோகமும் போராளிகளின் முறியடிப்பும்...பாகம்- 11 நிராஜ் டேவிட்

எதிரி மீதான தாக்குதல் என்று வருகின்ற பொழுது எதிரியின் பலம் என்ன, பலவீனம் என்று கணிப்பிட்டு, அந்த பலம் பலவீனம் என்கின்ற அடிப்படையில் தாக்குதல் மேற்கொள்ளுவதுதான் ஒரு நல்ல போரியல் தந்திரோபாயம்.

 

கருணா விவகாரத்தில் விடுதலைப் புலிகள் இவ்வாறுதான் நடந்துகொண்டார்கள்.

 

கருணா விடயத்தில் கருணாவின் பலம் என்ன பலவீனம் என்ன என்று முதலில் கணிப்பிட்டார்கள் விடுதலைப் புலிகள்

 

 

புலிகள் கருணா பிளவு - துரோகமும் போராளிகளின் முறியடிப்பும்...பாகம்- 15 நிராஜ் டேவிட்

Read More