அரசாங்க திணைக்களம் மற்றும் தொழில் அமைச்சுக்களில் வேலை வெற்றிடங்கள்

இலங்கை மின்சார சபை  மற்றும் கமத்தொழில் அமைச்சு ,பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சு ஆகியவற்றில் வேலை வெற்றிடங்கள் உள்ளன

 

பதவி வெற்றிடம் – இலங்கை மின்சார சபை  விண்ணப்ப முடிவு திகதி : 08-04-2016

 

பெருந்தோட்டக்  கைத்தொழில் அமைச்சு – கணக்காளர் பதவிவெற்றிடம்   விண்ணப்ப முடிவு திகதி  : 25-04-2016

 

பதவி வெற்றிடம் – கமத்தொழில் அமைச்சு  விண்ணப்ப முடிவு திகதி : 25/04/2016

  

  

  உயர் தரத்தில் ஆங்கிலம் தேவையில்லை..உடனே விண்ணப்பியுங்கள்...

Read More